HKRDB's Logo

:4(1)(ಬಿ) (xiv):

ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ- 2005 ಪ್ರಕರಣ 6 (1) ಮತ್ತು 19 (1) ರಂತೆ ಮಂಡಳಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಅಪೀಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವಿವರ

1 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ. ಶ್ರೀಮತಿ. ಪ್ರವೀಣ ಪ್ರೀಯಾ ಡೇವಿಡ್
ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು (ಪ್ರಭಾರಿ)
2 ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ. ಶ್ರೀ. ಹಣಮಂತ. ಎಸ್
ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು( ಪ್ರಭಾರಿ)
3 ಅಪೀಲ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ . ಶ್ರೀ.ಆರ್.ವೆಂಕಟೇಶ ಕುಮಾರ (ಭಾ.ಆ.ಸೇ ),
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
4 ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರವೀಣ ಪ್ರೀಯಾ ಡೇವಿಡ್
ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು (ಪ್ರಭಾರಿ)