ತಾಂತ್ರಿಕ

ಹೆಸರು
ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ ಆ

ಹುದ್ದೆ
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಇ-ಮೇಲ್
hkadbgulb[at]gmail[dot]com

ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ.
+91-

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ.
(08472) -
ಹೆಸರು
-----------------

ಹುದ್ದೆ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಇ-ಮೇಲ್
hkadbgulb[at]gmail[dot]com

ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ.
+91-

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ.
(08472) -
ಹೆಸರು
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬದ್ರುದ್ದೀನ್

ಹುದ್ದೆ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಇ-ಮೇಲ್
hkadbgulb[at]gmail[dot]com

ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ.
+91-9880 837 652 / 7829 355 682

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ.
(08472) -