ಯೋಜನಾ

ಹೆಸರು
ಬಸವರಾಜ ಎಸ್.

ಹುದ್ದೆ
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ

ಇ-ಮೇಲ್
hkadbgulb[at]gmail[dot]com

ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ.
+91-9482001911

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ.
(08472) -239556
ಹೆಸರು
ಸುಜಾತಾ ಎಸ್. ಕಾಳಗಿ

ಹುದ್ದೆ
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು

ಇ-ಮೇಲ್
hkadbgulb[at]gmail[dot]com

ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ.
+91-9632882670

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ.
(08472) -
ಹೆಸರು

ಹುದ್ದೆ
ಸಹಾಯಕ. ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಇ-ಮೇಲ್
hkadbgulb[at]gmail[dot]com

ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ.
+91-9632 882 670

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ.
(08472) - 000 000