ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರು

Person's Name

ಶ್ರೀ. ಬಾಬುರಾವ್ ಚಿಂಚನ್ಸೂರ್

ಗುರುಮಿಠಕಲ್

Person's Name

ಶ್ರೀ. ರಾಜವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ

ಶೋರಾಪುರ

Person's Name

ಶ್ರೀ. ಗುರು ಪಾಟೀಲ್ ಶಿರಾವಾಳ

ಶಹಾಪುರ್

Person's Name

ಡಾ. ಎ. ಬಿ. ಮಾಲಕರೆಡ್ಡಿ

ಯಾದಗಿರಿ