ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರು

Person's Name

ಶ್ರೀ. ನಾಗನಣ್ಗೌಡ ಕಂದಕುರ್

ಗುರುಮಿಠಕಲ್

Person's Name

ಶ್ರೀ. ನರಸಿಂಹ ನಾಯಕ್

ಶೋರಾಪುರ

Person's Name

ಶ್ರೀ. ಶರಣಬಸಪ್ಪ ದರ್ಶನಪುರ

ಶಹಾಪುರ್

Person's Name

ಶ್ರೀ. ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಮುಂಡಾಲ್

ಯಾದಗಿರಿ