ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು ದಾಖಲೆ
ಹೈ.ಕ.ಪ್ರ.ಅ. ಮಂಡಳಿಯ HYKA soft ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಟಾನಾಧಿಕಾರಿಯವರು (ಆನ್ಲೈನ್) ಕಾಮಗರಿವಾರು ಹಣ ಸಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತಿ ಸುತ್ತೋಲೆ-3 . 
View / Download
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಹ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೇ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು. 
View / Download
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ. 
View / Download
ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ. 
View / Download
ಮೊರನೇ ತಂಡದ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಗಡವು (Time Limit) ವಿದಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಿತ್ತೋಲೆ. 
View / Download
2018-19 ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಸುತ್ತೋಲೆ  
View / Download
ಆರ್ .ಟಿ.ಜಿ.ಯೆಸ್ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ.  
View / Download
ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ.  
View / Download
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿಗಳ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ.  
View / Download
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ. 
View / Download
ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ. 
View / Download
ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ. 
View / Download
ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ. 
View / Download
ಋಣಾತ್ಮಕ ಟೆಂಡರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ. 
View / Download
PMGSY ರಸ್ತೆಗಳ ಶುಲ್ಕ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ. 
View / Download
ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ. 
View / Download
SAT & PMC ಶುಲ್ಕ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ. 
View / Download
ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ. 
View / Download
07.07.2017 ದಿನಾಂಕದ ಸುತ್ತೋಲೆ  
View / Download
ಗ್ರಾಮಾ ವಿಕಾಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆ  
View / Download