ಆಡಳಿತ

ಹೆಸರು
ಶ್ರೀಮತಿ.ವಾನತಿ ಎಂ.ಎಂ, ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್

ಹುದ್ದೆ
ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಇ-ಮೇಲ್
hkadbgulb[at]gmail[dot]com

ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ.
+91-9482001910

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ.
(08472) - 220092
ಹೆಸರು
---------

ಹುದ್ದೆ
ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪ್ರಭಾರ)

ಇ-ಮೇಲ್
hkadbgulb[at]gmail[dot]com

ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ
+91-9482001913

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ.
(08472) -