ಆಡಳಿತ

ಹೆಸರು
ಡಾ. ಶುಶೀಲಾ I.A.S

ಹುದ್ದೆ
ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಇ-ಮೇಲ್
hkadbgulb[at]gmail[dot]com

ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ.
+91-9482001910

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ.
(08472) - 220092
ಹೆಸರು
ಶ್ರೀಮತಿ. ಮಾಧುರಿ ತವಗ

ಹುದ್ದೆ
ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಇ-ಮೇಲ್
hkadbgulb[at]gmail[dot]com

ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ
+91-9482001913

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ.
(08472) -