ಖಾತೆಗಳು

ಹೆಸರು
ಬಸವರಾಜ ಎಸ್.

ಹುದ್ದೆ
ಹಣಕಾಸು ನಿಯಂತ್ರಕ

ಇ-ಮೇಲ್
hkadbgulb[at]gmail[dot]com

ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ.
+91-9482001911

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ.
(08472) -
ಹೆಸರು
ಅಂಬರಾಯ್ ಬಿ. ಸಾಗರ್

ಹುದ್ದೆ
ಸಹಾಯಕ. ಹಣಕಾಸು ನಿಯಂತ್ರಕ

ಇ-ಮೇಲ್
hkadbgulb[at]gmail[dot]com

ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ
+91-9741807553

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ.
(08472) -
ಹೆಸರು
ಯು. ಬಿ. ಕಮಲಾಪುರಕರ

ಹುದ್ದೆ
ಸಹಾಯಕ. ಹಣಕಾಸು ನಿಯಂತ್ರಕ

ಇ-ಮೇಲ್
hkadbgulb[at]gmail[dot]com

ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ
+91-

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ.
(08472) -